Published on :

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji wraz z międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą Polska Grupa Biogazowa Energetyka 4(lider projektu ), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Scientific Engineering Center „Biomass” oraz Institute of Engineering Thermophysics, wezmą udział w projekcie ,,Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników i pojazdów maszyn rolniczych’’. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt kwotą 969 050,00 zł zgodnie z podpisaną umową między NCBiR w ramach inicjatywy EUREKA.

Celem projektu jest opracowanie dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail, a także sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach rzeczywistych, na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej. Silnik będzie zasilany olejem napędowym i biogazem. Czas trwania projektu to 36 miesięcy – zakończenie 31.07.2023 r. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 981 050,00 PLN.

Ostatnie lata pokazują, jak silną presję na motoryzację wywiera ekologia. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii stało się czymś niezwykle cennym i pożądanym. Biogaz – pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, cieszy się coraz silniejszym wsparciem Unii Europejskiej w związku z prowadzoną strategią przeciwdziałania zmian klimatycznych i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Walory środowiskowe to tylko jeden z przykładów licznych korzyści wynikających z zastosowania biogazu jako paliwa w transporcie. Warto zwrócić również uwagę na aspekt ekonomiczny. Biometan – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń szwedzkich i niemieckich – jest paliwem zdecydowanie tańszym od benzyny i oleju napędowego. W Polsce cena CBM (sprężonego biometanu) powinna kształtować się na poziomie cen gazu ziemnego. Obok korzyści środowiskowych i ekonomicznych związanych z zastosowaniem rozwiązania może wystąpić także pozytywny skutek społeczny – utworzenie nowych miejsc pracy związanych z produkcją i montażem układów dwupaliwowego zasilania silników maszyn i pojazdów – paliwa gazowe mogą być eksploatowane zarówno w układach jedno-, jak i dwupaliwowych. Trudno znaleźć inne odnawialne paliwo o tylu zaletach, jestem przekonany, że biogaz to paliwo przyszłości – mówi dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT.

Projekt EUREKA jest niezwykle innowacyjny. Przede wszystkim to możliwość szerszego wykorzystania biogazu, nie tylko do produkcji energii cieplej i elektrycznej. Ze względu na widoczne zmiany klimatyczne i toczącą się w tym zakresie dyskusje, europejskie instytucje ogromny nacisk kładą na zwiększanie udziału paliw alternatywnych oraz paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, dywersyfikacja źródeł i rodzajów stosowanych paliw czy zmniejszenie uzależnienia od importu energii stają się strategicznymi celami w Europie. Polska Grupa Biogazowa ogromną wagę przykłada do badań i rozwoju branży odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w dziedzinie biogazu rolniczego. Cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w projekcie, który z pewnością przyczyni się do rozwoju proekologicznych rozwiązań w dziedzinie transportu – mówi Sławomir Łazarski, kierownik projektu, Polska Grupa Biogazowa.

Współczesnej motoryzacji stawia się wiele wymagań. Dążymy do tego, aby nasze pojazdy były wygodne, estetyczne, bezpieczne, łatwe w użytkowaniu i tanie w eksploatacji. Dodatkowo w ostatnich latach szczególny nacisk kładzie się na wymagania dotyczące ochrony środowiska: zmniejszenie zużycia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Pogodzenie tych wszystkich wymagań, często ze sobą sprzecznych, jest ogromnym wyzwaniem dla inżynierów. Tam gdzie nie wystarczą dostępne rozwiązania techniczne, z pomocą przychodzi nauka. Tak właśnie jest w przypadku międzynarodowego projektu „Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników i pojazdów maszyn rolniczych”. Jego efektem będzie opracowanie prototypu dwupaliwowego układu zasilania, unikatowego w skali światowej, przeznaczonego do nowoczesnych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Celem jest zapewnienie możliwości zasilania silników paliwem o dużej zawartości biogazu, czyli paliwa w pełni odnawialnego, pochodzącego z odpadów, a do tego stosunkowo taniego i wytwarzanego lokalnie, w Polsce. Wszystko to przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych pojazdów. Pokładam duże nadzieje w realizacji projektu i mam satysfakcję
z tego, że po raz kolejny Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej może mieć swój wkład w rozwój motoryzacji przyjaznej dla środowiska – mówi dr inż. Jakub Lasocki z Politechniki Warszawskiej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy należący od 1 kwietnia 2019 roku do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji. Obejmują one wszelkie działania zmierzające do doskonalenia pojazdów oraz ich części, zespołów
i wyposażenia. W zakres działalności Instytutu wpisują się zarówno zagadnienia bezpieczeństwa pojazdów jak i zagadnienia ekomobilności
i zastępczych źródeł energii. Instytut rozwija również kompetencje w zakresie pojazdów autonomicznych. Kompetencje techniczne Instytutu pozwalają również na prowadzenie badań pojazdów przeznaczonych dla służb mundurowych. Łukasiewicz — PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i bezpieczeństwem kraju.

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) została zapoczątkowana w roku 2007 z inicjatywy osób posiadających wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Dzięki szerokiej wiedzy w obszarze inwestycji proekologicznych, znajomości zagadnień prawnych, realiów polskiego rynku OZE oraz zaangażowaniu zespołu, realizacja projektów zmierzających do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł odbywa się na najwyższym poziomie.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 30 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz