Published on :

Decyzją Komisji Europejskiej AGH dołączyła do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt STRONG-2020, w ramach którego wiodące ośrodki naukowo-badawcze, w tym m.in. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oraz GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, prowadzą badania w dziedzinie fizyki wysokich energii. Liderem konsorcjum jest Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) we Francji. Koordynatorem projektu ze strony AGH jest dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH, z Katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.

W projekt STRONG-2020 (pełny tytuł: The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications / Oddziaływanie silne na granicy wiedzy: podstawowe badania i zastosowania) zaangażowanych jest około 2500 naukowców z Europy i kilkadziesiąt instytucji naukowo-badawczych z 36 krajów. Struktura realizacyjna projektu opiera się na pakietach roboczych (ang. work packages). Dotyczą one przede wszystkim działań ukierunkowanych na międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych (w tym dostęp wirtualny, tj. z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej, np. dostęp do superkomputerów, sieci globalnych, wielkich baz danych), współpracę pomiędzy instytucjami i wspólne działania badawcze. Ponadto ważnym aspektem projektu jest rozpowszechnianie jego wyników.

Projekt STRONG-2020 jest finansowany z konkursu Horyzont 2020 – InfraIA (Integrated Activities) i potrwa do 2024 r. Jego całkowity budżet wynosi 10 mln euro, z czego 88 tys. euro przypada AGH.

Uzyskane środki uczelnia przeznaczy na zatrudnienie młodego naukowca z doktoratem (post-doc), który będzie miał wiodący wkład w wykonanie łącznych pomiarów z zakresu fizyki ciężkich jonów z czterech eksperymentów na LHC (ALICE, ATLAS, CMS i LHCb). Aktywność badawcza będzie prowadzona we współpracy z międzyeksperymentalną grupą HonexComb, w skład której wchodzą eksperymentatorzy i teoretycy. Zainteresowania grupy obejmują fizykę kwarków b i c, badania procesów z produkcją dżetów, pomiary bardzo rzadkich procesów, w tym rozpraszanie foton-foton, oraz produkcję najcięższego kwarku t w zderzeniach ciężkich jonów. Dodatkowo w prace badawcze będą włączeni doktoranci i studenci z grupy ATLAS AGH, którą kieruje dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH.

Źródło: AGH