Published on :

Minister Klimatu i Środowiska podpisał „Rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.”. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 13 sierpnia 2021 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów, w porównaniu do roku 2021 została obniżona z 19,5% do 18,5%, natomiast dla tzw. błękitnych certyfikatów została utrzymana na poziomie 0,5%.

Wskazany poziom obowiązku ma zapewnić utrzymanie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia. Przyczyni się zarazem do ograniczenia kosztów funkcjonowania tego systemu ponoszonych przez odbiorców końcowych, w tym odbiorców energochłonnych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że m.in. dzięki podjętym działaniom regulacyjnym, od roku 2017 cena zielonych certyfikatów zaczęła wzrastać, fluktuując od końca 2018 r. do kwietnia br. w przedziale 125–150 zł/MWh. Stabilizację na rynku świadectw pochodzenia potwierdza jednocześnie obserwowana w ostatnich latach systematyczna redukcja nadpodaży świadectw pochodzenia.

W związku z zakończeniem w latach 2020-2021 partycypacji w systemie świadectw pochodzenia kolejnej części podmiotów (zakończenie 15-letniego okresu wsparcia) oraz z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje dalszy spadek nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów.

Pomimo ww. spadku, bieżąca nadpodaż jest jednak nadal bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji energii elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów), w związku z czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczenie tego zjawiska w sposób zrównoważony i stabilny dla wszystkich podmiotów, na które wpływ ma przedmiotowa regulacja.

Mając na konieczność zachowania dotychczasowej równowagi podaży i popytu na rynku zielonych certyfikatów, należy również zwrócić uwagę na rosnące ceny energii, które stanowią drugie źródło przychodu inwestorów objętych tym systemem wsparcia (obok świadectwa pochodzenia). Średnia cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego w marcu br. wynosiła już 277,63 zł/MWh, by w czerwcu br. osiągnąć poziom 352 PLN/MWh.

W związku z powyższym, w opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska zasadne jest obniżenie dla zielonych certyfikatów poziomu obowiązku do 18,5%, co stanowi naturalny krok w etapie funkcjonowania tego rynku.

W przypadku analogicznego rozporządzenia wyznaczającego wielkość obowiązku na kolejny rok lub lata kalendarzowe, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia kolejnej korekty, która będzie zapewniała stopniową redukcję nadpodaży świadectw pochodzenia.

Źródło: www.gov.pl