Published on :

Cel

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów ma na celu:

 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
 • zapewnienie większej spójności z innymi odpowiednimi przepisami,
 • dostosowanie prawodawstwa dotyczącego detergentów do postępu technicznego.

Niniejsza zmiana rozporządzenia opiera się na ostatnich unijnych ocenach rozporządzenia w sprawie detergentów i przepisów dotyczących etykietowania produktów chemicznych oraz na ocenie adekwatności najważniejszych przepisów dotyczących chemikaliów.

Proponowane zmiany

Główne zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą:

 • uproszczenia wymagań w zakresie oznakowania wraz z digitalizacją etykiety detergentów,
 • zniesienie obowiązku przekazywania arkusza danych składników dla detergentów zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie,
 • zniesienie obowiązkowego udziału zatwierdzonych laboratoriów,
 • eliminacji obowiązku posiadania przez producenta detergentu lub środka powierzchniowo czynnego siedziby na terytorium UE,
 • wprowadzenie paszportu produktowego i jego weryfikacji podczas kontroli celnej,
 • nowych obowiązków w zakresie kontroli rynku,
 • ułatwienia w stosunku do sprzedaży ponownie napełnianych detergentów (refill sales),
 • możliwości rozszerzenia w przyszłości wymagań w zakresie biodegradowalności w stosunku do substancji lub mieszanin zawartych w detergencie,
 • konieczności oceny zgodności detergentów oraz środków powierzchniowo czynnych przez producentów oraz stosowanie oznakowanie oznakowania w tym zakresie (znak CE).

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Kwestionariusz oraz dokumenty źródłowe można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej.

Strona do zgłaszania uwag dotyczących opublikowanego projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie detergentów.

Konsultacje rozpoczęły się 28 kwietnia 2023 r. i będą trwały do 14 lipca 2023 r.

Co dalej?

Opracowane przez Komisję Europejską podsumowanie wszystkich nadesłanych opinii zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej.

Źródło: gov.pl