Published on :

W ramach toczącego się aktualnie postępowania administracyjnego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że prowadzi czynności wyjaśniające, w ramach których: analizuje zgromadzony materiał dowodowy, w szczególności raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia; wzywa wnioskodawcę do wyjaśnienia informacji znajdujących się w dokumentacji; a także występuje do właściwych rzeczowo i miejscowo organów współdziałających o zajęcie stanowiska w formie uzgodnienia lub opinii.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje przy tym, że po zgromadzeniu kompletnego pod względem merytorycznym materiału dowodowego, a także pozyskaniu wymaganych przepisami prawa stanowisk organów współdziałających, rozpoczęty zostanie udział społeczeństwa w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej. Informacja o planowanym rozpoczęciu udziału społeczeństwa zostanie uprzednio zakomunikowana w formie zawiadomienia, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej tutejszego organu oraz w urzędach gmin, właściwych ze względu na lokalizację przedsięwzięcia.

Mając na uwadze szerokie zainteresowanie opinii publicznej przedmiotowym przedsięwzięciem, a także obszerność zgromadzonego materiału dowodowego, tutejszy organ informuje, że dokumentacja merytoryczna sprawy znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce) i jest sukcesywnie aktualizowana stosownie do uzupełnienia materiału dowodowego. Już w chwili obecnej istnieje zatem możliwość zapoznawania się z dokumentacją sprawy.

Źródło: gov.pl