Published on :

Przy dzisiejszym dynamicznym rozwoju technologicznym, sztuczna inteligencja (AI) nieustannie przekracza granice naszej wyobraźni, wprowadzając innowacje, które zmieniają sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Z AI stykamy się na codzień, z reguły nieświadomie. Osiągnięciem, które ostatnio mocno przebiło się w tej dziedzinie jest ChatGPT: model języka stworzony przez OpenAI. Od czasu udostępnienia tego narzędzia sprawdzam i szukam możliwości zastosowania go w codziennej pracy laboratoryjnej. Oto jeden z efektów. Pisownia oryginalna.

Pytanie:

W jaki sposób skonstruować kartę Shewharta dla urządzenia pomiarowego służącego do pomiaru pH?

ChatGPT:

Karta Shewharta dla urządzenia pomiarowego służącego do pomiaru pH może być skonstruowana w celu monitorowania i utrzymania jakości pomiarów pH oraz identyfikowania zmienności w tych pomiarach. Oto kroki do skonstruowania karty Shewharta dla takiego urządzenia:

 1. **Określenie celu monitorowania:** Określ, dlaczego chcesz monitorować pomiary pH za pomocą karty Shewharta. Czy chcesz zapewnić, że urządzenie jest kalibrowane i działa zgodnie z oczekiwaniami, czy może monitorować stabilność pH w określonym procesie?
 2. **Określenie limity kontrolne:** Zdefiniuj górne i dolne limity pH, które są akceptowalne dla Twojego celu monitorowania. Te limity będą stanowiły granice kontrolne na karcie Shewharta.
 3. **Wybór rozmiaru próbki:** Zdecyduj, ile pomiarów pH będziesz zbierać przy każdym sprawdzaniu. Typowe rozmiary próbek to 3, 4 lub 5 pomiarów.
 4. **Określenie reguł kontrolnych:** Określ reguły kontrolne, które pomogą Ci ocenić, czy urządzenie jest w kontrola. Na przykład, typową regułą kontrolną jest reguła 1-3s, gdzie „s” to odchylenie standardowe próbki, a jeśli pomiar wykracza poza 3-krotne odchylenie standardowe od średniej, uważa się to za sygnał, że urządzenie jest poza kontrolą.
 5. **Utworzenie karty Shewharta:** Utwórz kartę Shewharta, na której umieścisz pomiary pH oraz wskaźniki kontrolne. Na osi pionowej karty umieść wartości pH, a na osi poziomej numer próbki lub czas zbierania pomiarów.
 6. **Rysowanie granic kontrolnych:** Narysuj linie graniczne górnej i dolnej na wykresie, które odpowiadają Twoim limity tolerancji. Jeśli pomiar pH przekracza te granice, oznacza to, że urządzenie jest poza kontrolą.
 7. **Dodawanie punktów pomiarowych:** Dla każdej próbki, zaznacz pomiary pH na wykresie jako punkty.
 8. **Monitorowanie urządzenia:** W miarę zbierania danych, monitoruj wykres Shewharta. Jeśli pojawią się punkty poza granicami kontrolnymi lub inne nieprawidłowości, to sygnalizuje, że urządzenie może być poza kontrolą i wymaga działań korygujących.
 9. **Analiza przyczyn odstępstw:** Jeśli urządzenie jest poza kontrolą, przeprowadź analizę przyczyn, aby zidentyfikować, dlaczego wystąpiły odstępstwa i podjęcie działań naprawczych.
 10. **Ciągłe zbieranie i analiza danych:** Kartę Shewharta stosuje się ciągle, aby zapewnić, że urządzenie pozostaje w kontrola, i aby identyfikować wszelkie potencjalne problemy z pomiarami pH.

Monitorowanie przy użyciu karty Shewharta pozwoli na utrzymanie jakości pomiarów pH i szybką reakcję na wszelkie odstępstwa od oczekiwań lub zmiany w charakterystyce urządzenia pomiarowego.

Pytanie:

Za pomocą karty Shewharta chcę zapewnić, że urządzenie jest kalibrowane i działa zgodnie z oczekiwaniami. Skąd wziąć dane do wyznaczenia linii centralnej w karcie Shewharta?

ChatGPT:

Aby wyznaczyć linię centralną na karcie Shewharta i monitorować, czy urządzenie jest kalibrowane i działa zgodnie z oczekiwaniami, będziesz potrzebować danych ze względnie stabilnych i pewnych pomiarów pH. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby uzyskać dane do wyznaczenia linii centralnej:

 1. **Przygotowanie zestawu wzorcowego:** Skorzystaj z zestawu wzorcowego lub standardowych roztworów pH o dokładnie znanych wartościach. Te roztwory są wykorzystywane jako punkty odniesienia podczas kalibracji urządzenia pomiarowego.
 1. **Kalibracja urządzenia:** Skalibruj urządzenie pomiarowe przy użyciu zestawu wzorcowego. Dokonaj kilku pomiarów pH za pomocą urządzenia, aby upewnić się, że jest ono poprawnie skalibrowane. Zapisz te pomiary.
 1. **Wykonaj powtarzalne pomiary:** Wykonaj wiele pomiarów pH za pomocą urządzenia w ciągu kilku sesji lub dni. Upewnij się, że pomiary są dokładne i powtarzalne. Zapisz wszystkie te pomiary.
 1. **Oblicz średnią:** Z obserwacji pomiarowych oblicz średnią wartość pH. Średnia będzie Twoją linią centralną na karcie Shewharta.
 1. **Oblicz odchylenie standardowe:** Oblicz odchylenie standardowe lub błąd standardowy dla pomiarów pH. Odchylenie standardowe pomaga w określeniu stopnia zmienności pomiarów.
 1. **Rysuj kartę Shewharta:** Na karcie Shewharta umieść linię centralną jako wartość średnią pH. Możesz również dodać linie graniczne kontrolne, które odpowiadają akceptowalnemu zakresowi pH. To pozwoli monitorować, czy pomiar pH pozostaje w oczekiwanym zakresie.
 1. **Monitorowanie:** Rozpocznij monitorowanie urządzenia, wprowadzając regularne pomiary pH i zaznaczając je na karcie Shewharta. Jeśli pomiary pozostają w granicach kontrolnych i blisko lini centralnej, urządzenie jest kalibrowane i działa zgodnie z oczekiwaniami. Odstępstwa od linii centralnej mogą wskazywać na potrzebę ponownej kalibracji lub konserwacji urządzenia.

Karta Shewharta pozwoli Ci na bieżąco monitorować jakość pomiarów pH i reagować na ewentualne odstępstwa od oczekiwań. Jeśli pomiar pH wykazuje znaczące odchylenia od lini centralnej, może to sugerować problemy z kalibracją lub konieczność konserwacji urządzenia.

Pytanie:

Jakie standardowe roztwory pH powinienem wykorzystać do wyznaczenia linii centralnej karty kontrolnej Shewharta dla pomiarów pH jeżeli moje rutynowe pomiary dotyczą wód naturalnych?

ChatGPT:

Jeśli Twoje rutynowe pomiary dotyczą wód naturalnych i chcesz wyznaczyć linię centralną na karcie kontrolnej Shewharta dla pomiarów pH w takim kontekście, powinieneś użyć standardowych roztworów pH, które odzwierciedlają zakres pH, który jest typowy lub istotny w Twoich próbkach wód naturalnych. Rozważ następujące rozwiązania:

 1. **Buffer pH 4, 7 i 10:** Standardowe roztwory pH o wartościach 4, 7 i 10 są często stosowane w kalibracji urządzeń pomiarowych pH. Roztwór o pH 7 jest powszechnie używany jako neutralny punkt odniesienia. Roztwory o pH 4 i 10 mogą być używane, aby sprawdzić dokładność pomiarów w zakresie kwasowym i zasadowym.
 1. **Roztwór buforowy o pH zbliżonym do rzeczywistego środowiska:** Jeśli wody naturalne, które badać, mają specyficzny zakres pH, który jest istotny, warto również użyć roztworów buforowych o pH zbliżonym do tego zakresu. Na przykład, jeśli wody naturalne są zazwyczaj lekko kwasowe (pH 5-6), użyj roztworu buforowego o pH 6.0 jako punktu odniesienia.
 1. **Roztwory buforowe o pH specyficzne dla Twojego badania:** Jeśli Twoje badania dotyczą określonego rodzaju wód naturalnych, takich jak wody słodkie, morskie lub inne, wybierz roztwory buforowe, które odzwierciedlają typowe zakresy pH tych wód. Na przykład, dla badań morskich wód naturalnych możesz wybrać roztwory buforowe o pH zbliżonym do pH wód morskich.
 1. **Pobieranie próbek wód naturalnych:** Aby uzyskać dane do wyznaczenia linię centralnej, pobierz próbki wód naturalnych i dokonaj pomiarów pH przy użyciu urządzenia pomiarowego pH, które chcesz monitorować. Zapisz te pomiary.

Najważniejsze jest to, aby użyć roztworów buforowych, które odzwierciedlają warunki, które napotykasz w swoich badaniach. Po uzyskaniu danych z pomiarów pH w próbkach wód naturalnych oraz danych z kalibracji za pomocą roztworów buforowych, oblicz średnią wartość pH jako linię centralną na karcie kontrolnej Shewharta. To pozwoli Ci monitorować i kontrolować jakość pomiarów pH w kontekście badań nad wodami naturalnymi.

Podaj mi wzór na wyznaczenie linii kontrolnych zdefiniowanych jako 3-krotność odchylenia standardowego na karcie Shewharta dotyczącej pomiaru pH.

Wzór na wyznaczenie linii kontrolnych zdefiniowanych jako 3-krotność odchylenia standardowego na karcie Shewharta jest następujący:

 1. **Górna Linia Kontrolna (UCL – Upper Control Limit):**

   UCL = Średnia + (3 * Odchylenie Standardowe)

 1. **Dolna Linia Kontrolna (LCL – Lower Control Limit):**

   LCL = Średnia – (3 * Odchylenie Standardowe)

Gdzie:

– **UCL** to górna linia kontrolna.

– **LCL** to dolna linia kontrolna.

– **Średnia** to średnia wartość pomiarów pH.

– **Odchylenie Standardowe** to odchylenie standardowe pomiarów pH.

Te linie kontrolne pomagają określić, czy pomiary pH pozostają w granicach kontrolnych. Jeśli pomiar pH przekracza górną lub dolną linię kontrolną, może to wskazywać na to, że pomiar jest poza kontrolą lub że wystąpiła nieprawidłowość w procesie pomiarowym. Odczytanie tych linii na karcie Shewharta pozwala na bieżącą ocenę stabilności pomiarów i identyfikowanie odstępstw od oczekiwań.

Pytanie:

W jaki sposób obliczyć odchylenie standardowe do powyższego wzoru?

ChatGPT:

Obliczenie odchylenia standardowego (standard deviation) do wyznaczenia linii kontrolnych na karcie Shewharta wymaga obliczenia odchylenia standardowego ze zbioru pomiarów pH. Oto kroki, które można podjąć, aby obliczyć odchylenie standardowe:

 1. **Zbierz dane pomiarowe pH:** Zebranie pomiarów pH, które zamierzasz użyć do wyznaczenia linii kontrolnych. To mogą być pomiary z urządzenia pomiarowego pH, które chcesz monitorować.
 1. **Oblicz średnią (średnią arytmetyczną):** Oblicz średnią wartość z zebranych pomiarów pH. Średnia jest sumą wszystkich pomiarów podzieloną przez liczbę pomiarów.

   Średnia = Σ (wartości pH) / (liczba pomiarów)

 1. **Oblicz różnice od każdej wartości do średniej:** Dla każdej wartości pomiaru oblicz różnicę między tą wartością a obliczoną średnią.

   Różnica = Wartość pH – Średnia

 1. **Kwadrat różnic:** Podnieś każdą różnicę do kwadratu.
 1. **Oblicz średnią z kwadratów różnic:** Oblicz średnią arytmetyczną z kwadratów różnic.

   Średnia z Kwadratów = Σ (Różnice podniesione do kwadratu) / (liczba pomiarów)

 1. **Oblicz odchylenie standardowe:** Oblicz pierwiastek kwadratowy z obliczonej średniej z kwadratów różnic.

   Odchylenie Standardowe = √(Średnia z Kwadratów)

Teraz, gdy masz obliczone odchylenie standardowe, możesz użyć go w wzorze na wyznaczenie górnej i dolnej linii kontrolnej na karcie Shewharta, jak opisano wcześniej:

– **Górna Linia Kontrolna (UCL):** UCL = Średnia + (3 * Odchylenie Standardowe)

– **Dolna Linia Kontrolna (LCL):** LCL = Średnia – (3 * Odchylenie Standardowe)

Te linie kontrolne pozwolą na monitorowanie i kontrolowanie procesu pomiaru pH oraz identyfikowanie odstępstw od oczekiwań.

Pytanie:

Przyjąłem, że moja karta Shewharta dla pomiaru pH będzie zawierać 20 wyników. Na czym polega analiza karty?

ChatGPT:

Analiza karty Shewharta dla pomiaru pH polega na monitorowaniu zestawu danych, który zbierasz w czasie, i ocenie, czy proces pomiarowy jest w kontrola. Kartę Shewharta można używać do wykrywania odstępstw od normy, identyfikowania zmian w procesie pomiarowym i podejmowania odpowiednich działań korygujących. Oto główne kroki analizy karty Shewharta:

 1. **Zbieranie danych:** Najpierw zbierz 20 wyników pomiarów pH i zapisz je na karcie Shewharta. To jest Twój zestaw danych do analizy.
 1. **Wyznaczenie linii kontrolnych:** Wykorzystaj wzory, które omówiliśmy wcześniej, aby wyznaczyć górną (UCL) i dolną (LCL) linie kontrolne na karcie Shewharta. Te linie będą służyły jako punkty odniesienia.
 1. **Umieszczanie punktów pomiarowych:** Na wykresie karty Shewharta zaznacz wszystkie 20 wyników pomiarów pH w odpowiednich miejscach w czasie lub w kolejności ich zbierania. Te punkty są reprezentacją Twoich pomiarów w czasie.
 1. **Monitorowanie odstępstw:** Analizuj, czy punkty pomiarowe znajdują się w granicach kontrolnych (między UCL a LCL). Jeśli większość punktów koncentruje się wokół lini centralnej i nie wychodzi poza linie kontrolne, proces pomiarowy jest w kontrola.
 1. **Rozpoznawanie wzorców:** Szukaj wzorców w danych. Czy widzisz sekwencje punktów po jednej stronie linii centralnej? Czy punkty wykazują tendencję do zmiany kierunku?
 1. **Identyfikacja odstępstw:** Jeśli punkty pomiarowe przekraczają linie kontrolne lub wykazują niestabilność, to mogą to być odstępstwa od normy. Zastanów się, czy jest to wynikiem problemów w procesie pomiarowym, kalibracji urządzenia, czy może zmian w próbkach wód naturalnych.
 1. **Analiza przyczyn odstępstw:** Jeśli zauważysz odstępstwa, przeprowadź analizę przyczyn. Sprawdź, dlaczego te odstępstwa wystąpiły. Czy to wynik problemów z urządzeniem, ludzkim błędem, zmian w próbkach, czy czymś innym?
 1. **Podjęcie działań korygujących:** Na podstawie analizy przyczyn odstępstw podejmij odpowiednie działania korygujące. To może obejmować ponowną kalibrację urządzenia, przeszkolenie personelu lub inne działania, aby przywrócić proces pomiarowy do kontroli.
 1. **Kontynuacja monitorowania:** Kartę Shewharta można używać ciągle, aby monitorować proces pomiarowy w czasie. To pozwala na wczesne wykrywanie problemów i utrzymanie jakości pomiarów pH w odpowiednich granicach kontrolnych.

Analiza karty Shewharta jest procesem ciągłym, który pomaga w utrzymaniu jakości pomiarów pH i zapobiega potencjalnym błędom lub zmienności w procesie pomiarowym.

Pytanie:

Jakie sekwencje punktów po jednej stronie linii centralnej wskazują na odstępstwa od normy?

ChatGPT:

Sekwencje punktów po jednej stronie linii centralnej na karcie Shewharta wskazują na potencjalne odstępstwa od normy i mogą sugerować zmienność w procesie pomiarowym lub inne problemy. Istnieje kilka rodzajów sekwencji punktów, które mogą wskazywać na konkretne sytuacje:

 1. **Sekwencja punktów po jednej stronie linii centralnej:** Jeśli większość punktów pomiarowych znajduje się po jednej stronie lini centralnej, to może to sugerować, że proces pomiarowy jest przesunięty lub przesunięty w jednym kierunku. To może być wynikiem błędów kalibracji, zmiany warunków pomiarowych lub problemów z urządzeniem.
 1. **Tendencja wzrostowa:** Jeśli sekwencja punktów jest skierowana w górę po jednej stronie linii centralnej, oznacza to, że średnia wartość pomiarów jest wyższa niż oczekiwano. To może wskazywać na problem z kalibracją lub obecność czynnika wpływającego na wzrost pH w próbkach.
 1. **Tendencja spadkowa:** Jeśli sekwencja punktów jest skierowana w dół po jednej stronie linii centralnej, oznacza to, że średnia wartość pomiarów jest niższa niż oczekiwano. To może wskazywać na problem z kalibracją lub obecność czynnika wpływającego na spadek pH w próbkach.
 1. **Tendencja losowa:** Jeśli sekwencja punktów jest losowa, ale nadal przekracza granice kontrolne, może to sugerować losowe odstępstwa od normy, które wymagają dalszej analizy.

Należy zaznaczyć, że pojedyncze odstępstwa od normy nie zawsze oznaczają, że proces jest poza kontrolą. Warto używać kart Shewharta do monitorowania procesu pomiarowego i oceny zmienności na podstawie wielu pomiarów. Sekwencje punktów po jednej stronie linii centralnej lub inne nieprawidłowości mogą sugerować potrzebę dalszej analizy przyczyn i ewentualnych działań korygujących. Istotne jest również określenie, czy te odstępstwa są przypadkowe czy powtarzają się w czasie, co może wskazywać na trwałe zmiany w procesie pomiarowym.

Pytania zadawał Krzysztof Wołowiec

foto: unsplash.com