Published on :

Referencyjne stacje pomiarowe GIOŚ są najbardziej wiarygodnym, rzetelnym i łatwo dostępnym źródłem informacji na temat jakości powietrza w Polsce, a Krajowe Laboratorium Referencyjne GIOŚ zostało uznane za najlepsze w Europie w badaniach pyłu zawieszonego. Wyniki pomiarów z 288 stacji w całym kraju są w prosty sposób dostępne dla każdego – na portalu „Jakość Powietrza” i w aplikacjach mobilnych GIOŚ.

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIZODU SMOGOWEGO (Z POWODU NISKICH TEMPERATUR I BEZWIETRZNEJ POGODY) PRZYPOMINAMY, ŻE BIEŻĄCE WYNIKI POMIARÓW ORAZ CODZIENNE KOMUNIKATY O JAKOŚCI POWIETRZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.powietrze.gios.gov.pl

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem (ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska) to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiada za monitoring jakości powietrza w Polsce.

Potwierdzona jakość

Nasze pomiary wykonywane są metodami referencyjnymi lub przy użyciu metod równoważnych metodom referencyjnym. Co to oznacza? Referencyjne metody pomiaru zanieczyszczeń to takie, które w wyniku prowadzonych wieloletnich badań naukowych zostały wskazane jako najlepsze. Są określone normami i pozwalają uzyskać najdokładniejszy i najbardziej rzeczywisty wynik pomiaru.

Aby dane zostały uznane za wiarygodne, urządzenia pomiarowe wraz z aparaturą pomocniczą muszą na bieżąco podlegać wzorcowaniu, kalibracji, przeglądom, serwisowi. Finalnie dane muszą być poddane kilkustopniowej weryfikacji. Tak właśnie jest w przypadku pomiarów GIOŚ. Wykonywane przez nas badania są objęte systemem zapewnienia i kontroli jakości. Czuwa nad tym powołane w ramach GIOŚ Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Jakości Powietrza Atmosferycznego.

Laboratorium GIOŚ najlepsze w UE

Posiadamy potwierdzone bardzo wysokie kompetencje w realizacji badań jakości powietrza, czego dowodem są sukcesy na arenie międzynarodowej. W 2022 r. Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. Jakości Powietrza Atmosferycznego GIOŚ, w ramach badań porównawczych zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM2,5/PM10, zostało ocenione przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej najlepiej pośród 20 laboratoriów z krajów UE biorących udział w badaniach. Uzyskujemy także sukcesy w badaniach porównawczych z zakresu zanieczyszczeń gazowych. [Zobacz raport Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)]

Szeroki zakres pomiarów

W ramach monitoringu jakości powietrza badamy i oceniamy stan zanieczyszczenia powietrza zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Sieć stacji pomiarowych jakości powietrza w Polsce jest bardziej rozbudowana niż wymagają od nas tego przepisy dyrektyw unijnych. Na stacjach prowadzone są automatyczne pomiary zanieczyszczeń gazowych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu oraz  automatyczne i manualne pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Wyniki pomiarów powietrza, aktualizowane co godzinę, są dostępne w czasie rzeczywistym na portalu www GIOŚ „Jakość Powietrza” w Polsce oraz na urządzeniach mobilnych, poprzez aplikację. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy również trzydniowe prognozy jakości powietrza.

***

Monitoring jakości powietrza GIOŚ prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, oraz dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

foto: freeppik.com