Published on :

17 lutego 2020 r. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pod nazwą.: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach.

Projekt ŚKLGUM realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R (Porozumienie Nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00 zawarte w dniu 20 grudnia 2018 r.).

Postępowanie przetargowe było poprzedzone wcześniejszym: uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz pozyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje etap I inwestycji, w tym m.in. budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. “kładką”, na który składają się: laboratorium akustyki i drgań (L1), laboratorium czasu i częstotliwości (L2) wraz
z laboratorium długość (L4), laboratorium masy (L7), laboratorium termometrii (L10), laboratorium metrologii interdyscyplinarnej (L11), budynek warsztatów, budynek obsługowo-techniczny, kładka (KL) wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojący budynek magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Źródło: GUM