Published on :

Data publikacji: od 2020-03-20 do 2020-03-31

Numer normy: PN-ISO 20816-1:2020-03

Tytuł normy: Drgania mechaniczne — Pomiar i ocena drgań maszynowych — Część 1: Wytyczne ogólne

Uwagi

W niniejszym dokumencie określono ogólne warunki i procedury pomiaru i oceny drgań z wykorzystaniem pomiarów wykonanych na obracających się, nierotujących i nieprzesuwnych częściach kompletnych maszyn. Dokument ma zastosowanie do pomiarów zarówno bezwzględnych, jak i względnych drgań promieniowych wału w odniesieniu do monitorowania luzów promieniowych, ale wyklucza drgania osiowe wału. Ogólne kryteria oceny, przedstawione zarówno pod względem wielkości drgań, jak i zmiany drgań, dotyczą zarówno kontroli eksploatacyjnej, jak i testów akceptacyjnych. Zostały one uwzględnione przede wszystkim w celu zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej i długotrwałej pracy maszyny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego wpływu na związany z nią sprzęt. Przedstawiono również wytyczne dotyczące ustalania zakresów pracy. UWAGA 1 Kryteria oceny dla różnych klas maszyn zostaną uwzględnione w innych częściach ISO 20816, gdy tylko będą dostępne. Tymczasem wytyczne podano w Rozdziale 6. UWAGA 2 Termin „drgania wału” jest stosowany w całej ISO 20816, ponieważ w większości przypadków pomiary są wykonywane na wałach maszynowych. Jednak seria ISO 20816 ma również zastosowanie do pomiarów dokonywanych na innych obrotowych elementach, jeżeli takie elementy okażą się bardziej odpowiednie, pod warunkiem przestrzegania wytycznych. Do celów normy ISO 20816 za kontrolę eksploatacyjną uważa się pomiary drgań wykonane podczas normalnej pracy maszyny. Seria ISO 20816 pozwala na stosowanie różnych wielkości pomiarowych oraz metod, pod warunkiem, że są one dobrze zdefiniowane, a ich zakresy są określone, dzięki czemu interpretacja pomiarów jest dobrze zrozumiała. Kryteria oceny odnoszą się tylko do drgań wytwarzanych przez samą maszynę, a nie do drgań przenoszonych na nią z zewnątrz. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono drgań skrętnych. UWAGA 3 W przypadku drgań skrętnych patrz np. ISO 3046-5, ISO 22266-1 lub VDI 2039.

Źródło: pkn.pl