Published on :

Data publikacji: od 2022-01-01 do 2022-01-23

PN-EN 15842:2020-03

Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych — Postanowienia ogólne i walidacja metod

PN-EN 15935:2022-01

Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe — Oznaczanie strat podczas prażenia

PN-EN 17521:2022-01

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie toksyn produkowanych przez grzyby z rodzaju Alternaria w pomidorach, pszenicy i nasionach słonecznika metodą HPLC-MS/MS po oczyszczeniu SPE

PN-EN ISO 1833-22:2022-01

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 22: Mieszanki włókien wiskozowych lub określonych rodzajów włókna miedziowego lub włókien modalnych lub włókien lyocell z włóknami lnianymi (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego i chlorku cynku)

PN-EN ISO 18589-4:2022-01

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Gleba — Część 4: Pluton 238 i pluton 239 + 240 — Metoda badania z wykorzystaniem spektrometrii alfa

PN-EN ISO 18589-5:2022-01

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Gleba — Część 5: Stront 90 — Metoda badania z wykorzystaniem licznika proporcjonalnego lub licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 18589-6:2022-01

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Gleba — Część 6: Całkowita aktywność alfa i beta — Metoda badania z zastosowaniem przepływowego licznika proporcjonalnego

PN-EN ISO 20042:2022-01

Pomiary promieniotwórczości — Radionuklidy emitujące promieniowanie gamma — Ogólna metoda badania z zastosowaniem spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 21676:2022-01

Jakość wody — Oznaczanie rozpuszczonej frakcji wybranych aktywnych składników farmaceutycznych, produktów przemian oraz innych substancji organicznych w wodzie i oczyszczonych ściekach — Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas (HPLC-MS/MS lub -HRMS) po bezpośrednim dozowaniu próbki

PN-Z-04535:2022-01

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

PN-Z-04536:2022-01

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną