Published on :

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał książkę „Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod”.

 Podręcznik ten zawiera opisy sposobu monitorowania i klasyfikacji biologicznych elementów jakości wód według metodyk stosowanych w Polsce w ramach realizacji zadań ramowej dyrektywy wodnej. Metodyki te dotychczas znajdowały się w odrębnych publikacjach lub niepublikowanych opracowaniach wewnętrznych, mających formę tzw. szarej literatury. Podręcznik jest nie tylko kompilacją istniejących metodyk, ale w ramach jego redakcji dokonano również ich aktualizacji. Aktualizacja wynika z korekt wprowadzonych do metodyk podczas ich ogólnoeuropejskiej interkalibracji oraz z uwag rodzących się w trakcie kilku lub kilkunastu lat ich realizacji w państwowym monitoringu środowiska, jak również z autokorekt wprowadzonych przez samych autorów wynikających z rozwoju wiedzy hydrobiologicznej.

 Podręcznik na zlecenie GIOŚ przygotował wieloautorski zespół pod redakcją Agnieszki Kolady z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Został on zrecenzowany przez hydrobiologów akademickich. Przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ wykonujących monitoring jakości wód, ale może być stosowany przez wszystkich. Jego przygotowanie i wydruk sfinansowano ze środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu POIS.02.01.00-00-0002/16-00 z dnia 18.05.2016 r. (z późn. zm.) „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II, działanie 2.1.

 Podręcznik, podobnie jak inne wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska, jest dostępny bezpłatnie w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ. Ponadto na witrynie GIOŚ znajdują się jego wersje elektroniczne w trzech formatach: pdf, mobi i epub. Dostępny jest również anglojęzyczny wyciąg z metodyk.

Źródło: gios.gov.pl