Published on :

W następstwie rozpoczęcia budowy laboratoriów etapu I projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, 8 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie intencyjne pomiędzy partnerami projektu: Głównym Urzędem Miar i Politechniką Świętokrzyską a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

W siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, do podpisana porozumienia przystąpili: Prezes Głównego Urzędu Miar – prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. dr hab. Stanisław Głuszka.

Przedmiotem podpisanego dokumentu jest określenie ram współpracy badawczej, naukowej i dydaktycznej oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w obszarze metrologii naukowej i przemysłowej. Zawarte porozumienie będzie w szczególności służyć owocnej realizacji Projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I–Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem przedsięwzięcia jest Główny Urząd Miar, który realizuje projekt w konsorcjum z partnerem – Politechniką Świętokrzyską.

Porozumienie, oparte na wspomnianych powyżej trzech obszarach współpracy (promocji, badań i dydaktyki), ma na celu:

  • zwiększyć zainteresowanie podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną GUM oraz zapoznać studentów i pracowników naukowych z działalnością GUM,
  • inicjowanie i wspólną realizację projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych,
  • zaangażowanie GUM w program kształcenia w dziedzinach związanych z metrologią, zintensyfikowanie oferty studenckich praktyk i staży, jak i współpracy przy realizacji prac dyplomowych i naukowych,
  • pozyskanie najzdolniejszych absolwentów, chcących kontynuować swój rozwój w sferze badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii.

Źródło: gum.gov.pl