Published on :

11 stycznia 2023 r. EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) otworzył 1. etap wezwania 2023 w ramach programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii i zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

  • Fundamental Metrology (Metrologia podstawowa),
  • Metrology for Industry (Metrologia dla przemysłu),
  • Metrology support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji),
  • Research Potential (Rozwijanie potencjału metrologicznego).

Szczegółowe informacje, dotyczące Partnerstwa w dziedzinie Metrologii, poszczególnych etapów wezwania 2023, a także opisy zakresów poszczególnych obszarów tematycznych oraz wszystkie instrukcje i szablony dokumentów dostępne są na stronie internetowej EURAMET: www.metpart.eu.

Etap 1. wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną, poprzez identyfikację wyzwań, problemów i potrzeb związanych z pomiarami. Zgłaszane propozycje powinny wpisywać się w zakres danego obszaru tematycznego. Pomocne przy ich opracowywaniu mogą być również dokumenty opracowane przez Europejskie Sieci Metrologiczne, Komitety Techniczne EURAMET oraz, w zakresie normalizacyjnym, CEN-CENELEC.

Propozycje mogą składać wszystkie zainteresowane strony, również spoza środowiska naukowego, zajmującego się metrologią (np. przemysł, użytkownicy końcowi systemu metrologicznego, organy normalizacyjne).

Potencjalne tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet, pozwolą utworzyć listę wybranych tematów badawczych (Selected Research Topics), która będzie opublikowana na etapie 2. wezwania. Etap 2. jest fazą składania wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych (Joint Research Projects). Do udziału w projektach kwalifikują się także podmioty zewnętrzne jako partnerzy finansowani, niefinansowani albo współpracownicy.

W projektach realizowanych w ramach Partnerstwa w dziedzinie Metrologii partnerami wewnętrznymi są Krajowe Instytucje Metrologiczne oraz Instytucje Desygnowane. Polska jest jednym z członków Partnerstwa i w związku z tym udział w projektach partnerów zewnętrznych może być także dofinansowany ze środków unijnych. Maksymalna wysokość dofinansowania dla partnerów zewnętrznych finansowanych jest zróżnicowana, zależy od obszaru tematycznego i mieści się, dla tegorocznego wezwania, w przedziale od 20 % całego budżetu pojedynczego projektu dla projektów z obszaru zagadnień związanych z Rozwijaniem potencjału metrologicznego do 40 % dla projektów z obszaru Metrologia podstawowa.

Składanie wniosków z propozycjami potencjalnych tematów badawczych możliwe jest poprzez stronę internetową EURAMET dedykowaną Partnerstwu w terminie do 20 lutego 2023 r. do 23:59 CET.

Kontakt z EURAMET:

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar:

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Wydział Współpracy Międzynarodowej

  • Pani Elżbieta Michniewicz

e-mail: [email protected]

  • Pani Joanna Bukiel

e-mail: [email protected]

Źródło: gum.gov.pl