Published on :

Data publikacji: od 2020-04-18 do 2020-05-10

Numer normy: PN-EN 16934:2017-10 wersja polska

Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów — Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) — Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE

Numer normy: PN-EN IEC 60068-3-3:2020-05 wersja angielska

Badania środowiskowe — Część 3-3: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne — Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia

Numer normy: PN-EN ISO 19036:2020-04 wersja francuska

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Numer normy: PN-EN ISO 19036:2020-04 wersja angielska

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Numer normy: PN-EN ISO 22125-1:2020-04 wersja angielska

Jakość wody — Technet-99 — Część 1: Metoda badania przy pomocy ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania

Numer normy: PN-EN ISO 22125-2:2020-04 wersja angielska

Jakość wody — Technet-99 — Część 2: Metoda badania przy pomocy spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)

Numer normy: PN-EN ISO 22995:2019-06 wersja polska

Przetwory naftowe — Oznaczenie temperatury mętnienia — Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia

Numer normy: PN-ISO 11285:2020-05 wersja polska

Mleko — Oznaczanie zawartości laktulozy — Metoda enzymatyczna

Numer normy: PN-ISO 15174:2020-05 wersja polska

Mleko i przetwory mleczne — Mikrobiologiczne koagulanty — Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka

Numer normy: PN-ISO 19660:2020-05 wersja polska

Śmietanka — Oznaczanie zawartości tłuszczu — Metoda kwasowo-butyrometryczna

Numer normy: PN-G-04508:2020-05 wersja polska

Węgiel kamienny — Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi

 

Data publikacji: od 2020-04-01 do 2020-04-17

Numer normy: PN-EN 1015-11:2020-04

Metody badań zapraw do murów — Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

Numer normy: PN-EN 13819-3:2020-04

Ochronniki słuchu — Badania — Część 3: Uzupełniające metody badań akustycznych

Numer normy: PN-EN 16090:2020-04

Miedź i stopy miedzi — Określanie średniej wielkości ziarna metodą ultradźwiękową

Numer normy: PN-EN 17194:2020-04

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 & B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

Numer normy: PN-EN 17266:2020-04

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie pierwiastków i ich form chemicznych — Oznaczanie rtęci organicznej w owocach morza metodą elementarnej analizy rtęci